1. Dades identificatives del titular de la web

La pàgina Web “obresiedificacions.com” és titularitat de OBRES I EDIFICACIONS S.L. i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligació d’Informació a l’usuari contemplada en el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Raó Social: OBRES I EDIFICACIONS S.L. Telèfon: (+34) 93 727 64 16

2. Condicions d’utilització

L’usuari es compromet al fet que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per a poder accedir a aquests, facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionats al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats. OBRES I EDIFICACIONS S.L… no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

3. Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en la Web, o qualsevol altre facilitat a OBRES I EDIFICACIONS S.L. per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers titularitat d’OBRES I EDIFICACIONS S.L.., amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb OBRES I EDIFICACIONS S.L. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

OBRES I EDIFICACIONS S.L., es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se OBRES I EDIFICACIONS S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, Raó Social: OBRES I EDIFICACIONS S.L.

Els usuaris accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de lamaravillosaagency.com per a realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per lamaravillosaagency.com, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebre el newsletter de la pàgina web.

OBRIS I EDIFICACIONS S.L informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a la disposició de terceres persones i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Enllaços.

Pels enllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. ÚS DE DADES

Finalitat

A OBRES I EDIFICACIONS S.L, tractarem les teves dades personals recaptades, amb les següents finalitats:

En cas de contractació dels béns i serveis oferts per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en suport digital o físic. Enviament d’informació directament relacionada amb la nostra activitat, com a enviament de factures, informació sobre comandes, email de registre i modificacions i canvis de dades. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de la nostra entitat, en cas de consentiment exprés de l’usuari per a aquesta comesa. En el cas de les comunicacions via xat, les dades seran guardades durant 3 mesos en la nostra base de dades i la seva finalitat estarà condicionada a la resolució de dubtes o la naturalesa de la conversa establerta amb els usuaris. Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Retenció de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió.

Posteriorment a aquesta, es conservaran durant els terminis legalment exigits (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’Usuari i aquest el revoqués, i en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació).

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari per als fins descrits anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Legitimació

El tractament de les dades dels usuaris es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis, els termes i les condicions dels quals es posaran a la disposició de l’usuari en tot cas, de manera prèvia. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’usuari que, mitjançant la present política de privacitat, i després de la lectura d’aquesta, en cas de conformitat, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. Destinataris

Les seves dades personals no seran comunicats a cap tercer, tret que estiguem obligats legalment a fer-ho, és a dir, rebem un requeriment administratiu o judicial que ens obligués a comunicar les seves dades a una autoritat administrativa o judicial, i en aquest cas únicament comunicarem les dades als quals estaríem estrictament obligats.

L’anterior és sense perjudici dels proveïdors als quals podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en tot cas, els tractaran en la seva condició d’encarregats del tractament exclusivament per a la prestació dels serveis.

En cas de trobar-se aquests fora de l’Espai Econòmic Europeu, intentarem utilitzar proveïdors situats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades i de trobar-se aquests fora, oferirem les garanties adequades a través de la utilització de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió que garanteixin que Vostè compti amb drets exigibles i accions legals efectives.

Drets dels usuaris

Accés, rectificació i supressió: Vostè té dret en qualsevol moment a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes així com sol·licitar la seva supressió.

Aquesta sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud a través del correu electrònic: oie@obresidedificacions.com o comunicació escrita a OBRES I EDIFICACIONS S.L.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada del consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti. OBRES I EDIFICACIONS S.L. recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Limitació i portabilitat: En determinades ocasions, pot tenir dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions així com a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

5. Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació d’aquestes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent.

En tot cas, t’informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça d’Internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

No obstant això, previ a procedir a utilitzar aquest mitjà posem a la teva disposició el nostre formulari de contacte perquè ens facis arribar les teves possibles queixes o controvèrsies.

6. Territori d’aplicació per al servei

L’àmbit d’aplicació dels serveis que s’ofereixen cobreix: Espanya.

Data d’actualització: 04.06.2022

Usamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Aceptar
Declinar
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

1. Datos identificativos del titular de la web

La página Web “obresiedificacions.com” es titularidad de OBRES I EDIFICACIONS S.L. y cumple con los requisitos derivados de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, así como de las obligación de Información al usuario contemplada en el Reglamento (UE) 2016/679, del 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Razón Social: OBRES I EDIFICACIONS S.L. Domicilio social: C/ Reina Elionor, 5 08205 SABADELL C.I.F Nº: B61531836 Teléfono: (+34) 93 727 64 16

2. Condiciones de utilización

El usuario se compromete a que, en los apartados en que sea necesario que se registre para poder acceder a los mismos, facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su identidad. Además, se compromete a mantener actualizados los datos personales que pudieran ser proporcionados al titular del dominio, por lo tanto, único responsable de las falsedades o inexactitudes que realice.

Se informa que en caso de ser menor de edad deberá obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. OBRES I EDIFICACIONS S.L… no se responsabiliza en el caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos.

3. Política de privacidad

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que los datos personales aportados en la Web, o cualquier otro facilitado a OBRES I EDIFICACIONS S.L.. para su acceso a algunos de los servicios sean incorporados a ficheros titularidad de OBRES I EDIFICACIONS S.L.., con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en la Web, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con OBRES I EDIFICACIONS S.L. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.

OBRES I EDIFICACIONS S.L., se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y demás legislación aplicable. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose OBRES I EDIFICACIONS S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Cualquier usuario puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito, acreditando su identidad, mediante fotocopia del DNI, y especificando el derecho a ejercitar, Razón Social: OBRES I EDIFICACIONS S.L. – C/ Reina Elionor, 5 08205 SABADELL Los usuarios aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de lamaravillosaagency.com para realizar las siguientes finalidades: Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por lamaravillosaagency.com, así como por parte de los colaboradores con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del prestador. Realizar estudios estadísticos. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en este sitio web. Recibir el newsletter de la página web. OBRES I EDIFICACIONS S.L informa y garantiza expresamente a los usuarios que nunca venderá, arrendará, compartirá o de alguna otra manera distribuirá o pondrá sus datos a disposición de terceras personas y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.

Propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página.

Todos los elementos que forman el sitio web, así como la estructura, diseño y código fuente de la misma, son titularidad del autor citado y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. Las fotografía alojadas en esta web corresponden en su total propiedad a los autores citados junto a ellas. No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación pública del sitio web o alguno de sus elementos sin el previo consentimiento de esta web. Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado y personal de los contenidos de éste. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines comerciales o ilícitos. Esta web no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.

Modificaciones.

Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previa notificación al usuario, a modificar ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios del sitio web, de forma unilateral. Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.

Exclusión de responsabilidad.

Esta web no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio web, ni de la exactitud de la información contenida en él, así como tampoco lo hace de opiniones identificadas o anónimas vertidas por personas y/o entidades en este website. En caso de alquiler, arrendamiento parcial y/o total y venta de dicha web excluimos todo tipo de responsabilidad del contenido y veracidad en ella insertado, siendo la responsabilidad total y absoluta por parte del comprador/arrendatario.

Hiperenlaces.

Por los hiperenlaces contenidos en el sitio web que pueden dirigir a páginas web de terceros, no se asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre esta web y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.

4. USO DE DATOS

Finalidad

En OBRES I EDIFICACIONS S.L, trataremos tus datos personales recabados, con las siguientes finalidades: En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en soporte digital o físico. Envío de información directamente relacionada con nuestra actividad, como envío de facturas, información sobre pedidos, email de registro y modificaciones y cambios de datos. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad de nuestra entidad, en caso de consentimiento expreso del usuario para dicho cometido. En el caso de las comunicaciones vía chat, los datos serán guardados durante 3 meses en nuestra base de datos y su finalidad estará condicionada a la resolución de dudas o la naturaleza de la conversación establecida con los usuarios. Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos datos.

Retención de datos

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión. Posteriormente a la misma, se conservarán durante los plazos legalmente exigidos (salvo, en ambos casos, que el tratamiento se basase en el consentimiento del Usuario y éste lo revocase, en cuyo caso se conservarán hasta que se reciba tal revocación). Por lo tanto, podemos garantizar que sus datos no se conservarán más tiempo del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la conservación que resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la legislación aplicable.

Legitimación

El tratamiento de los datos de los usuarios se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo: La solicitud de información y/o la contratación de los servicios, cuyos términos y condiciones se pondrán a disposición del usuario en todo caso, de forma previa. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del usuario que, mediante la presente política de privacidad, y tras la lectura de la misma, en caso de conformidad, puede aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto. Destinatarios Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero, salvo que estemos obligados legalmente a hacerlo, es decir, recibamos un requerimiento administrativo o judicial que nos obligara a comunicar sus datos a una autoridad administrativa o judicial, en cuyo caso únicamente comunicaremos los datos a los que estaríamos estrictamente obligados. Lo anterior es sin perjuicio de los proveedores a los que podemos recurrir para la prestación de los servicios solicitados y que, en todo caso, los tratarán en su condición de encargados del tratamiento única y exclusivamente para la prestación de los servicios. En caso de encontrarse éstos fuera del Espacio Económico Europeo, intentaremos utilizar proveedores ubicados en territorios que ofrezcan un nivel adecuado de protección de datos y de encontrarse éstos fuera, ofreceremos las garantías adecuadas a través de la utilización de las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión que garanticen que Usted cuente con derechos exigibles y acciones legales efectivas.

Derechos de los usuarios

Acceso, rectificación y supresión: Usted tiene derecho en cualquier momento a solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos así como solicitar su supresión. Dicha solicitud deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud a través del correo electrónico: oie@obresidedificacions.com o comunicación escrita a OBRES I EDIFICACIONS S.L. – C/ Reina Elionor, 5 08205 SABADELL Además de los anteriores derechos, el Usuario tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más arriba descrito, sin que dicha retirada del consentimiento afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada del mismo. podrá continuar tratando los datos del Usuario en la medida en que la ley aplicable lo permita. OBRES I EDIFICACIONS S.L. recuerda al Usuario que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente. Limitación y portabilidad: En determinadas ocasiones, puede tener derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones así como a solicitar la portabilidad de sus datos.

5. Ley Aplicable y Jurisdicción

Las presentes Condiciones de Uso se rigen por la legislación española. En caso de disputa o controversia relacionada con la aplicación o interpretación de las mismas, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales que resulten territorialmente competentes de conformidad con la legislación vigente.

En todo caso, te informamos que tienes derecho a solicitar la resolución extrajudicial de controversias en materia de consumo accesible a través de la dirección de Internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage No obstante, previo a proceder a utilizar este medio ponemos a tu disposición nuestro formulario de contacto para que nos hagas llegar tus posibles quejas o controversias.

6. Territorio de aplicación para el servicio

El ámbito de aplicación de los servicios que se ofrecen cubre: España.

Fecha de actualización: 04.11.2020
Save settings
Cookies settings